02.10.2013 | Silvia Modig Ilmasto

Arktista on suojeltava – aktivistit vapaiksi

 

Ikirouta sulaa. Näin toteaa ilmastopaneeli IPCC.

Arktinen alue on ilmastonmuutoskeskustelussa keskeinen. Tänään eduskunta käsittelee uudistunutta arktista strategiaa. Viime viikon aikana olemme myös henkeä pidätellen seuranneet Greenpeacen aktivistien ja suomalaisen Sini Saarelan kohtaloa, heidän osoitettuaan mieltä Gazpromin öljylautalla kansainvälisillä vesillä. Pari tuntia sitten selvisi, että Saarela saa syytteen merirosvoudesta. Kuitenkin ainoa asia, johon aktivistit ovat syyllistyneet, on vakavan ongelman julkituomiseen.

Suomen kannalta on keskeistä, että panostetaan kestävän Cleantechin tuotantoon, ollaksemme osa arktisen alueen kehitystä. Meidän on pidettävä uudistuneen strategian antaman lupauksen, Suomesta alueen kestävyyskysymysten valvojana. Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n mukaan 2/3 jo tunnetuista fossiilivarannoista on jätettävä maahan. Tämän tiedon valossa on syytä kyseenalaistaa pohjoiselle merialueelle suunniteltua öljynporausta.

Vasemmisto pitää ilmastokysymyksiä vahvasti esillä arktisessa keskustelussa, ja alta löytyy strategiaan liittyvä tiedote.

***
Tiedote
2.10.2013
Vapaa julkaistavaksi

Kansanedustajat Silvia Modig, Anna Kontula, Aino-Kaisa Pekonen ja Eila Tiainen: Arktista on suojeltava – aktivistit vapaiksi

Pääministeri Katainen esitteli tänään eduskunnalle uusitun arktisen strategian. Strategiassa Suomi sitoutuu olemaan edelläkävijä arktisen alueen kestävyyden valvojana ja vaatii pohjoisnavan ympäröivän meren suojelemista. Tässä tehtävässä on valppaana jatkuvasti seurattava ilmastonmuutoksen etenemistä ja sen vaikutuksia herkkien alueiden ja niiden myötä koko planeetan ekologiseen tasapainoon.

– Globaali lämpötilan nousu on ollut voimakkainta arktisella alueella, mikä on johtanut jäätikön sulamisen myötä uusien luonnonvarojen löytymiseen. Jos lähdemme hyödyntämään nyt löytyneitä öljyvaroja, jatkamme ilmastonmuutoksen ruokkimista. Se on kestämätöntä, Modig muistuttaa.

– Suomen on panostettava arktisen strategian mukaisesti kestävän Cleantechin kehitykseen. Kotimainen osaaminen on valjastettava arktisten alueiden ympäristön puhdistamiseen. Myös tuotantolaitosten vähäpäästöisyys on turvattava, Tiainen toteaa.

Pohjoismaisen neuvoston ilmastovaliokunta on vaatinut Arktista neuvostoa luomaan arktiksen valtioiden välille juridisesti sitovan sopimuksen, jossa sitoudutaan käyttämään parasta mahdollista teknologiaa ja prosesseja offshore-öljynporauksessa. Suomen arktinen strategia toistaa tätä vaatimusta. Tällä hetkellä alueen maiden väliset miniminormit kuitenkin eroavat paljonkin toisistaan.

Kansainvälisillä vesillä vangitut ilmastojärjestö Greenpeacen aktivistit osoittivat mieltä Gazpromin öljylautalla Prirazlomnajalla. Lautta olisi ollut ensimmäinen joka hyödyntäisi arktisia öljyvaroja kaupalliseen tarkoitukseen. Öljyvarojen hyödyntäminen ennen miniminormien säätämistä voisi johtaa katastrofaalisiin lopputuloksiin.

– Luonnonvarojen hyödyntämisen tiukat kriteerit tulee asettaa mahdollisimman nopeasti, sillä öljyvuoto pohjoisen merialueilla aiheuttaisi vakavan ympäristötuhon, Pekonen perustelee.

– Mieltä osoittaneet aktivistit eivät ole syyllistyneet muuhun kuin vakavan ongelman julkituomiseen. Sini Saarelan saama merirosvoussyyte on aiheeton. Aktivisteille on taattava nopea käsittelyaika ja heidän perusoikeuksiensa toteutumisesta on pidettävä huolta. Toivomme kansainvälisen yhteisön huomioivan arktisen alueen merkityksen ilmastonmuutokselle myös aktivistien vapautumisen jälkeen, kansanedustajat kertovat.

Ilmastonmuutosta seuraavan paneelin IPCC:n juuri julkaistu raportti toteaa Grönlannin mannerjään sulamisnopeuden kuusinkertaistuneen viime vuosikymmenen aikana. Myös ikirouta sulaa.

– Öljynporauksen miniminormien asettaminen on vähintä, mitä voimme tehdä. Tutkimustietojen valossa on kuitenkin harkittava, voiko öljyä porata arktiselta merialueelta ollenkaan, jos todella haluamme hillitä ilmastonmuutosta? kysyy Kontula.

Lisätietoja:

Silvia Modig
050 512 0421 | silvia.modig@eduskunta.fi

Anna Kontula
050 512 0496 | anna.kontula@eduskunta.fi

Aino-Kaisa Pekonen
050 512 0119 | aino-kaisa.pekonen@eduskunta.fi

Eila Tiainen
050 512 0353 | eila.tiainen@eduskunta.fi

Pressmeddelande
2.10.2013
Fritt att publiceras

Riksdagsledamöterna Silvia Modig, Anna Kontula, Aino-Kaisa Pekonen och Eila Tiainen: Arktis måste beskyddas – befria aktivisterna

Statsminister Katainen presenterade i dag den förnyade arktiska strategin för riksdagen. I strategin förbinder sig Finland att som föregångare bevaka hållbarheten i området och kräver att havet kring nordpolen skyddas. Till uppgiften hör att ständigt följa med klimatförändringens framfart och dess påverkan på de ömtåliga områdena och därmed hela planetens balans.

– Den globala höjningen av temperaturen har varit kraftigast på det arktiska området, vilket lett till upptäckter av nya naturresurser då glaciären smultit. Ifall vi börjar utnyttja oljefynden fortsätter vi bara mata klimatförändringen. Det är ohållbart, påminner Modig.

– Finland måste enligt den arktiska strategin satsa på att utveckla hållbar Cleantech. Inhemsk kunskap kunde utnyttjas för att rengöra miljön i det arktiska området. Även minimala utsläpp från produktionsanläggningarna måste garanteras, säger Tiainen.

Nordiska rådets miljöutskott har krävt det Arktiska rådet att komma fram till ett juridiskt bindande avtal mellan de arktiska staterna om att använda den bästa möjliga teknologin och processer i offshore oljeborrning. Finlands arktiska strategi upprepar kravet. För tillfället skiljer sig ländernas miniminormer avsevärt från varandra.

Greenpeace aktivister som tillfångatagits på internationella vatten demonstrerade på Gazproms oljeplattform Prirazlomnaja. Plattformen skulle vara den första som börjar utnyttja de arktiska oljereserverna i kommerisellt syfte. Att utnyttja oljereserverna innan borrningsnormerna slagits fast kunde leda till katastrofala följder.

– Kriterierna för användningen av naturresurserna borde sättas så snabbt som möjligt, för en oljeläcka i det norra havsområdet skulle förorsaka en allvarlig miljöskada, anser Pekonen.

– Aktivisterna är inte skyldiga till annat, än att ha offentliggjort ett allvarligt problem. Åtalet om sjöröveri som Sini Saarela fått är obefogat. Aktivisterna måste garanteras en snabb behandling och deras grundrättigheter måste uppfyllas. Vi önskar att den internationella gemenskapen inte glömmer det arktiska områdets betydelse för klimatförändringen efter att aktivisterna släpps, uttrycker riksdagsledamöterna.

IPCC, panelen som följer med klimatförändringen, har precis kommit ut med en rapport om hur de grönländska glaciärerna smälter sex gånger snabbare än för tio år sedan. Även permafrosten smälter.

– Att slå fast miniminormer för borrandet är det minsta vi kan göra. I ljuset av forskningsresultaten borde vi ändå överväga ifall det går att borra olja i arktis överhuvudtaget om vi verkligen vill stilla klimatförändringen? frågar Kontula.

Mer information:

Silvia Modig
050 512 0421 | silvia.modig@eduskunta.fi

Anna Kontula
050 512 0496 | anna.kontula@eduskunta.fi

Aino-Kaisa Pekonen
050 512 0119 | aino-kaisa.pekonen@eduskunta.fi

Eila Tiainen
050 512 0353 | eila.tiainen@eduskunta.fi

Jaa artikkeli

 

Lue myös

Seuraa minua somessa

Facebook
Twitter
Instagram